Tuyển dụng

Tuyển dụng vị trí kế toán, sale,….

Phát triển khách hàng mới, duy trì khách hàng hiện tại, bán các sản phẩm dịch vụ của KH m.SME (tín dụng, TTTM, bảo lãnh, huy động vốn, thu phí dịch vụ…) nhằm đạt được chỉ tiêu kinh doanh được giao.

Vị trí kế toán

•  Tốt nghiệp Đại học trong lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế hoặc thương mại

•  Hiểu rõ về kinh doanh và cơ sở dữ liệu Khách hàng m.SME tại địa phương

•  Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

Bán hàng

•  Tốt nghiệp Đại học trong lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế hoặc thương mại

•  Hiểu rõ về kinh doanh và cơ sở dữ liệu Khách hàng m.SME tại địa phương

•  Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

Quản lý Kho

•  Tốt nghiệp Đại học trong lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế hoặc thương mại

•  Hiểu rõ về kinh doanh và cơ sở dữ liệu Khách hàng m.SME tại địa phương

•  Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

YÊU CẦU GỌI LẠI